Oznakowanie opakowań

7 czerwca 2019 Prowadzenie firmy

Oznakowanie danego opakowania to nic innego jak oddzielona przestrzeń towaru, na której znajdują się szczegółowe informacje na temat substancji wraz z jej sposobem przechowywania, transportowania oraz wszelkich innych zagrożeń związanych z przedostaniem się jej do środowiska. 

Chemikalia, które sklasyfikowane są jakie potencjalne niebezpieczne lub całkowicie niebezpieczne muszą posiadać odpowiednio oznakowane opakowanie. Obecnie przyjęte zostały standardy GHS czyli Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów, które posiadają informacje ujednolicone dla klasyfikacji mieszanin oraz substancji. 

Czym jest oznakowanie towarów?

Z definicji, znak widniejący na opakowaniu transportowym to umowny symbol, który umieszczony jest zazwyczaj na zewnętrznej stronie opakowania w celu  przekazania informacji na temat właściwości towaru, jego opakowanie jak także sposobu obchodzenia się z nich wraz z procesem magazynowania i transportem. Oznakowanie to może zostać przedstawione w formie, napisu, kodu cyfrowego lub też grafiki. 

Rodzaje znaków jakie znajdują się na opakowaniach transportowych:

Zasadnicze – umożliwiają identyfikację opakowania, ułatwiają również dostarczenie towaru do odbiorcy
Informacyjne – umożliwiają przekazanie informacji o podstawowych cechach opakowania oraz nadawcy ładunku
Ostrzegawcze – zwracają uwagę na niebezpieczne właściwości ładunku
Manipulacyjne – umożliwiają przekazanie informacji na temat obchodzenia się z opakowaniem

oznakowanie towarów

Znakowanie opakowań substancji chemicznych odgrywa bardzo ważną rolę w organizacji oraz technice procesu transportowego. Brak odpowiedniego oznakowania może doprowadzić do szczególnie poważnych uszkodzeń lub nawet całkowitej utraty wartości użytkowej czy tez funkcjonalnej. Oznakowanie zabezpieczana również pracowników przed ewentualnymi skutkami ubocznymi, które mogą wyniknąć z niewłaściwego przewożenia substancji. Znaki niebezpieczeństwa, które również mogą pojawić się na opakowaniu informują o szczególnych cechach ładunku, które groźne są dla ludzi oraz środowiska. Towary te wymagają zastosowania specjalnych środków ostrożności oraz ochrony podczas magazynowania. Do znaków tych należą: gaz, materiały wybuchowe, materiały łatwopalne, materiały samozapalne, materiały trujące, żrące oraz promieniotwórcze itd.

Oznakowanie opakowań substancji chemicznych Consultchem

Brak zastosowania odpowiedniego oznakowania może nieść za sobą tragiczne skutki, gdyż skala problemu może być poważna. Wsparcie profesjonalistów zajmujących się dokumentacją chemiczną zapewnia odpowiednie wsparcie przy zastosowaniu właściwego oznakowania opakowań. Consultchem pomaga przedsiębiorcom ustalić rodzaj zagrożenia danych substancji chemicznych zarówno dla zdrowia człowieka (toksyczność, działania żrące, utleniające, wybuchowe, rakotwórczość itp) jak i dla środowiska. Oznakowanie opakowań środków chemicznych opiera się na zwrotach, które wskazują zagrożenie oraz środki ostrożności. Firma zajmuje się klasyfikacją, oznakowaniem oraz pakowaniem substancji chemicznych, mieszanin zgodnie z systemem CLP. 

7 czerwca 2019 Prowadzenie firmy

0 Komentarze