Bon na cyfryzację - komu przysługuje i co warto o nim wiedzieć?

23 marca 2022 Prawo & Podatki

Osoby, które doświadczyły negatywnych skutków wystąpienia pandemii COVID-19 mogły skorzystać ze specjalnego dofinansowanie, które pozwoliłoby na ograniczenie ryzyk w zakresie gospodarczym i społecznym, które można minimalizować za pomocą przeprowadzenia transformacji cyfrowej w ramach gospodarki. Bon na cyfryzację umożliwił wdrożenie technologii cyfrowych, które rzutują na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw w momencie wystąpienia epidemii chorób zakaźnych wśród ludzi. Wprowadzenie bonu na cyfryzację jest dobrym posunięciem, aby zapobiec kolejnym negatywnym skutkom ewentualnych epidemii. Przedstawiamy, co warto wiedzieć na temat bonu na cyfryzację, a także komu on przysługuje i na co powinien zostać wydatkowy. 

Bon na cyfryzację - co warto wiedzieć?

Skorzystanie z bonu na cyfryzację jest realną szansą na zwiększenie konkurencyjności i usprawnienie funkcjonowania prowadzonej działalności gospodarczej. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia potencjalnej kwoty projektu, która powinna wynosić maksymalnie 300 tysięcy złoty, a równolegle warto także zapoznać się z możliwym zwrotem w ramach projektu. Otóż w ramach bonu na cyfryzację można na zrealizowanie projektu uzyskać aż 255 tysięcy złotych. W konsekwencji wkład własny w projekt powinien stanowić co najmniej 15% całego projektu. Z dofinansowania może skorzystać wiele podmiotów, ponieważ na ten cel przeznaczono aż 110 milionów złotych. Z kolei minimalna kwota kosztów kwalifikowanych powinna wynosić 60 tysięcy złotych. 

Bon na cyfryzację przeznaczony jest dal projektów, które umożliwiają wprowadzenie przez sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw innowacji procesowej, czyli wskazany proces ma mieć nowy lub zdecydowanie bardziej ulepszony charakter przy jednoczesnym bazowaniu na technologii cyfrowej. W ramach stworzonego projektu ma powstać nowy lub ulepszony produkt w odniesieniu do dotychczasowej produkcji w danym przedsiębiorstwie. O bonach na cyfryzację więcej przeczytasz na stronie https://www.a1europe.pl/poir-6-2-bony-na-cyfryzacje/

Komu przysługuje bon na cyfryzację?

Bon na cyfryzację jest dedykowany przede wszystkim dla firm działających w ramach sektora mikro, a także małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczowe jest, aby działalność gospodarcza była prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co potwierdza wpis do właściwego rejestru. Co więcej, podmiot musiał być szczególnie dotknięty poprzez negatywne skutki pandemii COVID-19, które zostały wskazane w ustawie z 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

W ramach tego dofinansowania Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie. Dany wnioskodawca nie może składać wniosku o dofinansowanie w związku z projektem, który stanowi przedmiot procedury odwoławczej lub też postępowania sądowo-administracyjnego. 

Kluczowe jest także wcześniejsze korzystanie z pomocy de minimis,czyli pomocy dla przedsiębiorstw, która jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407/2013. Równolegle z tego dofinansowania mogą skorzystać podmioty, które należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw i znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Bon na cyfryzację

Na co można przeznaczyć bony na cyfryzację?

Bon na cyfryzację posiada szerokie możliwości wydatkowania. Do kosztów kwalifikowanych, zgodnie z regulaminem, zalicza się:

  1. zakup usług programistycznych jak i również zakup oprogramowania gotowego. Jednocześnie dopuszczalny jest również zakup licencji, poza standardowym oprogramowaniem biurowym lub księgowym. Ich wdrożenie ma umożliwić opracowanie lub wprowadzenie rozwiązania cyfrowego. Jest to komponent obligatoryjny tego projektu. 
  2. kupno środków trwałych, tj.: maszyny i urządzenia, a także sprzęt komputerowy lub inny umożliwiający przesyłanie lub gromadzenie danych. Ponadto możliwe jest przeznaczenie tych środków na zakup usług doradczych posiadających charakter branżowy, technologiczny, biznesowy, a także prawny. Dopuszczalne jest także kupienie usług szkoleniowych, które umożliwią wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązań cyfryzacyjnych. Te koszty nie są obowiązkowe, są one fakultatywne. 

Wsparcie wynikające z projektu przyznawane są jako ryczałt, który jest wyliczony przez przedsiębiorce po uwzględnieniu szacunkowych wydatków poniesionych do zrealizowania danego projektu. Zadaniem wnioskodawcy jest także określenie i oszacowanie kosztów realizacji poszczególnych kwot ryczałtowych. 

23 marca 2022 Prawo & Podatki

0 Komentarze