Przedawnienie składek ZUS

22 marca 2022 Prawo & Podatki

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest terminowe regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zarówno za siebie, jak i za osoby, które zatrudnia. Jeśli nie opłaca on składek w odpowiednim terminie czy wysokości, ZUS z pewnością upomni się o należności składkowe. Co więcej, może to robić nawet po wielu latach. Trzeba jednak wiedzieć, że należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ulegają przedawnieniu.

Kiedy przedawniają się składki ZUS?

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne są to roszczenia o charakterze majątkowym, które – podobnie jak inne tego typu roszczenia cywilnoprawne – ulegają przedawnieniu wraz z upływem określonego czasu. W przypadku należności z tytułu składek jest to 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Datą wymagalności jest zaś dzień, w którym powinny one zostać opłacone do ZUS-u przez płatnika.

Warto również dodać, że przedawnienie dotyczy zarówno składek na ubezpieczenie społeczne, jak i wszelkich należności z tytułu składek. Zalicza się do nich należności, takie jak odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowe opłaty.

Co więcej, choć przedawnienie nie jest prawem przedsiębiorcy, każdy podatnik ma prawo oczekiwać, że upływ terminu przedawnienia spowoduje wygaśnięcie ewentualnych nieuregulowanych zobowiązań.

Co powoduje przerwanie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia składek?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych bardzo precyzyjnie wskazuje sytuacje, w których następuje przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia należności składkowych. Jeśli chodzi o zawieszenie, wiąże się ono z tym, że do biegu terminu przedawnienia nie jest wliczany pewien okres, natomiast po tym okresie bieg zostaje wznowiony. W przypadku przerwania biegu terminu przedawnienia po ustaniu okoliczności, która wywołała owe przerwanie terminu, przedawnienie zaczyna swój bieg na nowo.

Przyczyny powodujące zawieszenie biegu przedawnienia to m.in.:

  • zawarcie umowy o odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty należności składkowych (termin przedawnienia nie biegnie wówczas od dnia podpisania umowy do dnia terminu płatności odroczonej należności lub dnia spłaty ostatniej raty),
  • rozpoczęcie potrąceń ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez ZUS lub podjęcie przez pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony (termin przedawnienia nie biegnie wówczas od pierwszego dnia miesiąca, w którym powyższe czynności się rozpoczęły do ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończono potrącenia, lub do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego),
  • sytuacja, w której wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (wówczas zawieszenie biegu trwa do dnia, w którym orzeczenie sądu bądź decyzja innego organu się uprawomocni i nie może trwać dłużej niż 2 lata),
  • wydanie decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia (od dnia wszczęcia postępowania do dnia uprawomocnienia się decyzji),
  • zgon dłużnika (zawieszenie następuje od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, przy czym zawieszenie nie może trwać dłużej niż 2 lata).

Z kolei przerwanie biegu terminu przedawnienia powoduje ogłoszenie upadłości dłużnika. Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu.

Ponadto warto mieć świadomość, że nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem. Po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane wyłącznie z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek oraz odsetek za zwłokę, liczonych do dnia przedawnienia.

Artykuł sponsorowany

22 marca 2022 Prawo & Podatki

0 Komentarze