Ulga prorodzinna w PIT-37

12 marca 2019 Kredyty i finanse

Ustawodawca stara się wspierać osoby wychowujące dzieci. Dzięki odpowiednim ulgom podatkowym na dziecko, podatnik ma możliwość zapłacenia mniejszej kwoty podatku. Pomoc ta ma charakter szczególny i skierowana jest jednak do konkretnych grup osób, spełniających odpowiednie kryteria. Jak więc skorzystać z ulgi na dzieci w PIT-37?

Podmioty uprawnione i sposób rozliczenia

Generalnie, ulga na dzieci przysługuje wszystkim rodzicom, opiekunom prawnym (z którymi dziecko mieszka) oraz rodzicom zastępczym, którzy rozliczają się rocznie za pomocą formularzy podatkowych PIT-36 lub PIT-37. Zasadą przyznania ulgi jest ograniczenie jej do osób, które faktycznie opiekują się dzieckiem - czyli formalnie faktycznie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem. Samo posiadanie władzy rodzicielskiej, nie wystarcza do zastosowania ulgi. Jest ona przeznaczona dla osób wychowujących dziecko i sprawujących nad nim pieczę. Ponadto, aby skorzystać z ulgi należy złożyć odpowiednie roczne zeznanie.

Kryteria ulgowe PIT 2019 i granice dochodowe

Ustawodawca ograniczył pomoc taką jak ulga podatkowa na dzieci, do osób najbiedniejszych. Ustanowił maksymalną granicę dochodów w stosunku rocznym, do której można skorzystać z pomocy państwa. Dla osób samotnie wychowujących dziecko będzie to kwota 112 000 zł rocznie. Taka sama górna granica dotyczy małżonków będących rodzicami, opiekunami lub rodziną zastępczą wspólnie wychowujących jedno dziecko. W przypadku jeżeli rodzice nie pozostają w związku małżeńskim i wychowują dziecko wspólnie, na każe z nich przypada ulga w wysokości 56 000 zł dochodu. Dla osób wychowujących dwoje lub więcej dzieci, limitów nie przewiduje się.

PIT 2019

Wysokość ulgi

Ulga podatkowa na dzieci w PIT 2019, zależna jest od ilości dzieci w rodzinie. Kwoty ulgi przedstawiają się następująco:

  • na pierwsze dziecko - podatnik może dostać ulgę po 92,67 zł miesięcznie

  • na drugie dziecko - tak samo podatnik może dostać ulgę 92,67 zł miesięcznie

  • na trzecie dziecko - podatnik otrzyma 166,67 zł ulgi miesięcznie

  • na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie.

Z założenia odliczenie dotyczy wyłącznie dzieci do ukończenia 18 roku życia lub uczących się w odpowiednich szkołach do ukończenia 25 roku życia. Koncepcja zakłada, iż prawo do odliczenia należy traktować za każdy pełny miesiąc kalendarzowy (z wyjątkami).

Podsumowanie i rekomendacje

Ulga na dzieci w PIT-37 jest potencjalnie jedną z największych pomocy Państwa wobec podatnika. Należy jednak pamiętać o konieczności spełnienia określonych kryteriów do jej przyznania, a także o sytuacjach, które mogą wyłączać możliwość korzystania z ulgi – na przykład przez osiąganie przez małoletniego własnych dochodów w określonej kwocie. Dla osób, które nie mają możliwości odliczenia pomocy od podatku – ustawodawca przewidział nawet możliwości zwrotu ulgi na wniosek podatnika. Z założenia więc ulga na dzieci oraz świadczenia z programu pomocowego 500+ nie wyłączają się wzajemnie, jednak w przypadku korzystania z obu form pomocy (w szczególności w przypadku ewentualnego wnioskowania o zwrot niewykorzystanej ulgi podatkowej w PIT 2019), podatnik powinien przemyśleć, czy to będzie dla niego rozwiązanie korzystne finansowo.

 

Artykuł partnera

12 marca 2019 Kredyty i finanse

0 Komentarze