facebook
By poprawić bezpieczeństwo seriwsu oraz umożliwić logowanie i korzystanie z jego funkcji, korzystamy z plików Cookie. Przeczytaj o nich w naszej polityce plików Cookie. Zamknięcie okna oznacza akceptację plików Cookie w naszym serwisie (zamknij)
Zamknij

Regulamin

Wstęp
Jeśli widzisz tą stronę, prawdopodobnie zadajesz sobie pytanie: ile kosztuje korzystanie z Świetnej Firmy? Odpowiedź jest prosta: ABSOLUTNIE WSZYSTKIE funkcje tego serwisu są całkowicie BEZPŁATNE. Reguluje to punkt 4.12. niniejszego regulaminu. Portal ten powstaje w trybie Indie - to tryb od Internautów dla Internautów, całkowicie bezpłatnie, a wpływy reklamowe pomagają utrzymać infrastrukturę Serwisu.

Pamiętaj, że ponosisz wszelką odpowiedzialność za treści pozostawione w serwisie. Korzystaj z serwisu zgodnie z prawem i zgodnie z ogólnie przyjętymi normami etyki i netykiety. W przeciwnym wypadku Twoje konto może zostać usunięte i zablokowane, a jeśli nie posiadasz konta, Twój dostęp do sewisu zostanie zabroniony lub ograniczony w trybie natychmiastowym.
§ 1 Pojęcia i ich definicje
Wszelkie wyrazy występujące w niniejszym Regulaminie, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
1.1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują, określający warunki i zasady korzystania Serwisu swietnafirma.pl
1.2. Serwis swietnafirma.pl – usługodawca internetowy umożliwiający umieszczenie Profilu Użytkownika oraz nawiązywanie drogą elektroniczną kontaktów pomiędzy Użytkownikami, za pomocą wiadomości prywatnych; znajdujący się pod adresem internetowym www.swietnafirma.pl
1.3. Wiadomości prywatne – system umożliwiający kontakt i prowadzenie przez Użytkowników prywatnych dyskusji mających na celu bliższego poznania się, wymiany informacji, zainteresowań, opinii na różne tematy, bez ingerencji w tą wymianę Informacji osób trzecich, w tym także Administratora;
1.4. Administratorzy – twórcy portalu; grupa Internautów próbujących wprowadzić świeżość do polskiego internetu udostępniając darmowe usługi i zapewniająca dostęp do Serwisu;
1.5. Rejestracja – procedura rejestracji w Serwisie dokonywana w formie elektronicznej na stronie www.swietnafirma.pl , opisana w § 2 pkt.2.3 niniejszego Regulaminu;
1.6. Formularz – formularz wypełniany przez Internautę zamierzającego korzystać z funkcji Serwisu swietnafirma.pl zawierający określone przez Administratora Informacje;
1.7. Informacje – wszelkie informacje, w tym wypowiedzi, komentarze, zdjęcia, pliki i dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.) zamieszczane przez osobę zamierzająca korzystać z Serwisu swietnafirma.pl oraz Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym i Profilu;
1.8. Użytkownik – Internauta, który korzysta z dowolnej funkcji serwisu, zarówno po i przed Rejestracją,
1.9. Login – indywidualna, unikalna nazwa Użytkownika wprowadzona przez Internautę do Serwisu swietnafirma.pl w celu identyfikacji i korzystania z niego; Login wybierany jest podczas Rejestracji i jest niezmienny w momencie korzystania z Serwisu, nie można sobie przypisać Loginu, który jest już używany przez innego Użytkownika Serwisu
1.10. Profil – miejsce w Serwisie zawierające Informacje i zdjęcia własnego wizerunku wprowadzone przez Użytkownika Serwisu swietnafirma.pl, dostępne na stronach internetowych Serwisu po uprzednim zalogowaniu (tj. po podaniu poprawnego Loginu i Hasła danego Użytkownika) oraz po stronie publicznego profilu korygowanego własnoręcznie przez ustawienia prywatności Użytkownika w Panelu Użytkownika;
1.11. Indywidualny adres Użytkownika – unikalny adres każdego Użytkownika Serwisu swietnafirma.pl, który dokonał pełnej i poprawnej rejestracji, odwołujący się do właściwego miejsca w Serwisie gdzie prezentowane są na łamach Serwisu informacje, dane i zdjęcia przedstawiające Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny – do którego dostęp posiadają inni Użytkownicy lub osoby trzecie, nie będące użytkownikami, które mogą zapoznać się z Profilem danego Użytkownika jeśli Użytkownik pozwala na to w swoich Ustawieniach Prywatności w Panelu Użytkownika;
1.12. Dobra wiara – to w szczególności postępowanie i korzystanie z Serwisu swietnafirma.pl w sposób zgodny z przepisami prawa, nie mające na celu popełnienia przestępstwa, czy innego czynu zabronionego przez prawo, pozbawione lekkomyślności, realizowane w intencji braku szkodliwego działania, nie naruszające zasad korzystania z Serwisu swietnafirma.pl określonych w niniejszym Regulaminie; to także zachowanie należytej staranności i nie naruszanie praw autorskich i pokrewnych, a także danych osobowych osób trzecich.
§ 2 Korzystanie z Serwisu swietnafirma.pl – postanowienia ogólne
2.1. Serwis swietnafirma.pl jest portalem internetowym skupiającym społeczność biznesową i Użytkowników zainteresowanych szeroko rozumianym biznesem, umożliwia Użytkownikom umieszczenie swojego Profilu w celu nawiązywania kontaktów z innymi Użytkownikami, a także podjęcia z nimi dyskusji, wymiany zdań i poglądów na różne tematy, zwłaszcza o charakterze przyjacielskim, umożliwia promowanie firm oraz korzystanie z wielu funkcji wspomagających pracę firmy;
2.2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Dodając jakąkolwiek treść do serwisu poprzez dostępne Formularze, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.3. Serwis działa jedynie w celach informacyjnych. Żadne informacje nie mogą zostać wykorzystane dalej i mogą zawierać błędy wynikające z nieaktualności informacji oraz ich niewłaściwej interpretacji.
2.4. Użytkownikiem Serwisu swietnafirma.pl może zostać Internauta pełnoletni lub Internauta niepełnoletni, który skończył co najmniej 15 lat i uzyskał zgodę rodziców lub opiekunów, którzy zaakceptowali treść niniejszego Regulaminu;
2.5. Wysłanie Formularza rejestracyjnego lub dodanie jakichkolwiek treści do portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;
2.6. Wysłanie Formularza rejestracyjnego, a następnie założenie przez Użytkownika Profilu oznacza wyrażenie przez niego zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Administratora Informacji w celach informacyjnych, statystycznych, marketingowych;
2.7. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie Informacje podane przez niego w Formularzach czy zamieszczane w Profilu są prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym oraz że przysługują mu prawa autorskie do tych Informacji, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2000 Nr 80, poz. 904 ze zm.);
2.8. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika Informacji w Formularzu rejestracyjnym, czy Profilu, czy innych Formularzach, które byłyby sprzeczne z zasadą Dobrej Wiary lub zawierałyby wirusy czy inne rozwiązania wpływające w sposób destrukcyjny na Serwis swietnafirma.pl;
2.9. Zakazane jest również zamieszczanie w Profilu i w Serwisie jakichkolwiek Informacji o treściach obscenicznych i obraźliwych, naruszających zasadę Dobrej Wiary;
2.10. Informacje znajdujące się w Profilu i zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie nie mogą naruszać praw autorskich, znaków towarowych, danych osobowych lub innych praw osób trzecich;
2.11. Nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie traktowane jako łamanie postanowień Regulaminu, a tym samym powodować będzie określone Regulaminem lub przepisami prawa konsekwencje; 2.12. Użytkownik stwierdza i gwarantuje, że będzie zawsze wywiązywał się z obowiązków nałożonych na niego przez postanowienia niniejszego Regulaminu oraz, że będzie przestrzegał przepisów i regulaminów dotyczących użytkowania Serwisu swietnafirma.pl.
§ 3 Obowiązki i prawa Użytkowników Serwisu swietnafirma.pl
3.2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu swietnafirma.pl w sposób zgodny z zasadą Dobrej wiary oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
3.3. Użytkownik ma prawo zamieszczać w Profilu i Serwisie Informacje, w tym zdjęcia, wypowiedzi, komentarze i opinie, za co ponosi indywidualną odpowiedzialność, w tym karną i cywilną;
3.4. Portal nie zbiera żadnych dodatkowych informacji o użytkowniku poza tymi, które sam poda, oraz historię odwiedzonych przez niego stron w Serwisie. Wszystkie te dane są do wglądu w Panelu Użytkownika;
3.5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Serwisu wszelkich jego danych teraz i w przyszłości, przekazanych dobrowolnie podczas Rejestracji, jak i w czasie późniejszej edycji Profilu;
3.7. Użytkownikowi zabrania się odsprzedaży lub dzierżawy powierzchni Serwisu swietnafirma.pl w tym w szczególności na potrzeby reklamowe;
3.8. Użytkownik ma prawo do rezygnacji oraz skasowania Profilu i Informacji z bazy danych Serwisu, tudzież zaprzestania korzystania z Serwisu swietnafirma.pl w każdym czasie;
3.9. Zdjęcie główne zamieszczone przez Użytkownika w Profilu może być dowolnym obiektem (fotografią, grafiką) nienaruszającym dóbr osób trzecich i praw autorskich;
3.10. Udostępniając – bezpłatnie zdjęcie do Serwisu swietnafirma.pl, Użytkownik:
3.10.1. oświadcza, iż zdjęcie nie jest przedmiotem praw autorskich osób trzecich; jedynie Użytkownik dysponuje prawami autorskimi do zdjęcia, w związku z czym może ono zostać udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu swietnafirma.pl;
3.10.2. wyraża zgodę na umieszczenia przez Administratora na zdjęciu znaku umożliwiającego identyfikację jego pochodzenia z Serwisu swietnafirma.pl, wraz z Loginem Użytkownika, będącym jego Indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie swietnafirma.pl;
3.10.3. wyraża zgodę na modyfikację rozmiaru zdjęcia, jeśli nie będzie spełniało wymogów technicznych określonych przez Administratora w zakresie jego rozmiaru.
3.11 Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za umieszczanie opinii i treści na temat firm i uzyskanych doświadczeń związanych z daną firmą. Wystawiając opinię lub treść na temat firmy, Użytkownik poświadcza, że treści, które umieścił w portalu swietnafirma.pl są całkowicie zgodne z prawdą. Wszelkie przejawy działania nieuczciwej konkurencji będą przez Administratora zwalczane. W przypadku roszczeń osób trzecich lub firm portal będzie bezwzględnie przekazywał dane pozwalające na identyfikację osób przez odpowiednie organy ścigania. Ten punkt dotyczy również innych treści i Informacji umieszczanych w Serwisie przez Użytkownika.
§ 4 Obowiązki i prawa Administratora Serwisu swietnafirma.pl
4.1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu swietnafirma.pl oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania;
4.2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zagwarantowania ochrony danych, nie udostępniania Informacji osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie. Dodatkowe zagadnienia reguluje polityka bezpieczenstwa;
4.3. Informacje podawane przez Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów określonych niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności adresy poczty elektronicznej do przesyłania reklam i innych treści o charakterze informacyjnym i marketingowym;
4.4. Administrator zastrzega sobie prawo do posługiwania się Informacjami w celach promocji Serwisu swietnafirma.pl;
4.5. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania wiarygodności Informacji zamieszczanych w Serwisie swietnafirma.pl i nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników; dodawanie prez Użytkowników Informacji nieprawdziwych lub sprzecznych z zasadą Dobrej Wiary skutkuje natychmiastowym usunięciem i/lub archiwizacją.
4.6. Administrator ma prawo w każdej chwili bez podania jakiejkolwiek przyczyny zabronić dostępu do Serwisu, usunąć Informację, jej część w tym zdjęcie zamieszczone w Profilu, lub cały Profil w szczególności, gdy:

4.6.1. Informacja jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z zasadą Dobrej Wiary;
4.6.2. Nazwy wykorzystywane w Serwisie swietnafirma.pl są zastrzeżonym znakiem towarowym, lub chronione prawnie w inny sposób;
4.6.3. Serwis wykorzystywany jest niezgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub zasadą Dobrej Wiary;
4.6.4. Profil używany jest do propagowania treści nawołujących do nienawiści i przemocy wobec przedstawicieli innych narodów i kultur, treści propagujących totalitaryzm, m.in. o cechach faszystowskich, nazistowskich, komunistycznych, rasistowskich itp.;
4.6.5. Informacja wskazuje na intencję dyskryminacji grupy osób ze względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną;
4.6.6. Profil jest wykorzystywany w sposób oczywisty głównie do promocji i reklamy innych stron internetowych za wyjątkiem profili firmowych Użytkownika;
4.6.7. Profil jest używane w celach godzących w interesy Serwisu swietnafirma.pl lub jego Administratora.

4.7. Administrator jest również uprawniony do żądania od Użytkownika dokonania zmiany Informacji naruszających Regulamin pod rygorem natychmiastowego usunięcia takiej Informacji zamieszczonej w Profilu Użytkownika;
4.8. Administrator może wprowadzić limit transferu Informacji w odniesieniu do Profilu;
4.9. Administrator ma prawo usunięcia porzuconego Profilu. Profil uznany zostaje za porzucony, jeżeli w ciągu 6 miesięcy jego Użytkownik nie dokona skutecznego logowania. Podobnie Profil traktowany jest w przypadku, jeżeli w ciągu 14 dni od rejestracji, na Profilu nie została zamieszczona żadna Informacja;
4.10. Administrator ma prawo do zablokowywania dostępu do Profilu Użytkownikom, którzy naruszą postanowienia niniejszego Regulaminu;
4.11. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia Informacji dotyczących Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu swietnafirma.pl;
4.12. Przeglądanie, zamieszczanie, użytkowanie serwisu i jakiekolwiek działania związane z funkcjami serwisu są całkowicie bezpłatne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Serwisu swietnafirma.pl. W przypadku wprowadzenia opłat, każdy Użytkownik będzie mógł zrezygnować z użytkowania portalu i posiadania konta bez żadnych zobowiązań. Portal bezwzględnie zobowiązuje się do informacji o pojawieniu się jakichkolwiek opłat. Jeśli takowe się pojawią, przed uiszczeniem jakichkolwiek opłat, Użytkownik będzie musiał je zaakceptować, w innym przypadku ewentualnie płatna usługa zostanie zawieszona do czasu akceptacji nowego regulaminu przez Użytkownika.
4.14. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu swietnafirma.pl bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników i bez podawania przyczyn takiego działania;
4.15. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu swietnafirma.pl bez podania przyczyn – po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji;
4.16. Administrator zastrzega sobie prawo do emitowania reklam w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu, na stronach Serwisu swietnafirma.pl, w tym także na stronach wyświetlanych w ramach Profilu;
4.17. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji zdjęcia lub jego usunięcia, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 500 kilobajtów, słabej jakości lub nie będzie spełniać innych wymogów technicznych Serwisu swietnafirma.pl umożliwiających poprawne wyświetlenie, jak również takie, które będzie sprzeczne z zasadą Dobrej Wiary;
4.19 Administrator może w każdej chwili rozszerzać lub ograniczać zakres i sposób świadczonych usług dla wszystkich lub dla wybranego Użytkownika.
§ 5 Postanowienia różne
5.1. Użytkownik może wykasować swój Profil z Serwisu swietnafirma.pl wraz ze wszystkimi danymi jakie były kiedykolwiek przez niego podane. W tym celu odpowiedni wniosek należy wysłać korzystając z Formularza Kontaktowego, do którego odnośnik widoczny jest w stopce Serwisu;
5.3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów;
5.4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora treści informacyjnych i reklamowych (wysyłka na adres e-mail).
§ 6 Postanowienia końcowe
6.1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać korzystając z Formularza Kontaktowego, do którego odnośnik znajduje się w stopce Serwisu;
6.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże Profili, dodawanie, zmienianie lub usuwanie jakichkolwiek danych lub zdjęć w przypadku uzyskania przez osobę trzecią hasła lub Loginu Użytkownika bez winy Administratora;
6.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu swietnafirma.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.) lub inne niezależne od Administratora;
6.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie swietnafirma.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony;
6.5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania /zamieszczenia/ w Serwisie swietnafirma.pl, w związku z czym Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień, a Korzystanie z usług Serwisu po ogłoszeniu zmian oznacza akceptację zmian Regulaminu przez Użytkownika;
6.6. Administrator jest wyłącznie uprawniony do interpretacji niniejszego Regulaminu;
6.7. Spory mogące powstać na tle korzystania z Serwisu swietnafirma.pl będą rozwiązywane przez Administratora, a w przypadku braku polubownego zakończenia sporu, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Administratora;
6.8. Administrator nie odpowiada za błędy wynikłe z nieposiadania przez Użytkownika właściwych urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu lub korzystania z aplikacji (w szczególności przeglądarki stron WWW), które mogą powodować błędy lub nieprawidłowości w wyświetlaniu, funkcjonowaniu lub korzystaniu z Serwisu swietnafirma.pl;
6.9. Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z korzystania z Serwisu swietnafirma.pl;
6.10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże Profili, dodawanie, zmienianie lub usuwanie jakichkolwiek danych lub zdjęć z Profilu przez osoby nieupoważnione;
6.11. Użytkownik wyraża zgodę na to, by warunki niniejszego Regulaminu były podzielne. Jeżeli dowolne jego postanowienie lub warunek okaże się nieważny bądź niewykonalny, w całości lub częściowo, postanowienie to lub warunek nie będzie wpływać na ważność pozostałych postanowienia i warunki Regulaminu, których interpretacja powinna uwzględniać pierwotne intencje w maksymalnie możliwym zakresie;
6.13 Administrator nie może ponosić żadnych odpowiedzialności za treści umieszczone przez Użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych w portalu swietnafirma.pl.
6.14 Jeśli którykolwiek paragraf lub punkt niniejszego regulaminu jest określony na liście klauzul niedozwolonych, nie wchodzi w życie.
Nowe zdjęcia
Wybrane artykuły
Nowe wizytówki
Polfini Sp.z o.o
Nowki chwilowki
La Vitta - producent czapek  LVR Marzena Świerczyńska
 Centrum Językowe mgr Krystyna Konsek
MEDIA EFEKT Dawid Krochmal
Zielona Polana
City Sniper
NEX Bartłomiej Repeć
NEOPLEX Józef Janikowski
Aterima Sp. z o.o.
Transport Ciężarowy Krzysztof Klima
Komornik Sądowy Kamil Michalski
IRIS CREAM Anna Kiszka
USŁUGI HYDRAULICZNE Jarosław Mateusiak
Consulting Sati Windykacja
Nowe ogłoszenia
<
>
Viessmann Serwis Warszawa profesjonalne usługi serwisu, konserwacji i napraw kotłów niemieckiego
Świadczymy kompleksowe usługi hydrauliczne. Modernizujemy kotłownie, instalujemy kotły. Wykonujemy instalacjie wodne,
Jak skutecznie odzyskać dług? Dłużnik unika zwrotu zobowiązania, nie odbiera telefonów i korespondencji, a może
W ofercie naszego sklepu Interiomobili.pl znajdą Państwo efektowne pufy tapicerowane w różnych kształtch,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mniejszych i większych firm oferujemy szereg usług księgowych dostosowanych do
Drukarnia wielkoformatowa WielkieDrukowanie.eu ze Zgierza oferuje wydruki ekosolwentowe na różnych podłożach,